جوانان

این سوال به عنوان تست است

اطلاعات بیشتر

برای اینکه خودم را درست بشناسم تا بتوانم در ازدواجم تصمیم درستی بگیرم جه کاری باید انجام دهم؟

اطلاعات بیشتر

با دختری که به دلیل نداشتن شور عاطفی در من حاضر به ازدواج نیست چه کنم؟

اطلاعات بیشتر

آیا به دوستی و ارتباط با زنی که همسر دارد ولی از همسرش ناراضی است ادامه بدهم یا این ارتباط را تمام کنم؟

اطلاعات بیشتر

جه کنم که بعد از گذشت زمان تفاهم بین ما بیشتر شود و ارتباط بین ما به ازدواج بیانجامد؟

اطلاعات بیشتر