این مجموعه شامل 11 فیلم آموزشی در رابطه با هفت مهارت کلیدی یک گفتگوی سالم است که توسط اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و روانشناسان حوزه مهارت های زندگی تهیه و دراختیار علاقمندان قرار گرفته است.

اطلاعات بیشتر