این مجموعه شامل 11 فیلم آموزشی در رابطه با هفت مهارت کلیدی یک گفتگوی سالم است که توسط اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و روانشناسان حوزه مهارت های زندگی تهیه و دراختیار علاقمندان قرار گرفته است.

اطلاعات بیشتر

در این نرم افزار که حاوی 5000 پرسش و پاسخ بوده که در طول سالیان متمادی از طرف مخاطبان پرسش مطرح شده و پاسخ آن توسط اساتید مشاور داده شده است و پس از آماده سازی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر