بزرگترین درسهای زندگی (بیست درس مهم برای زندگی بهتر)

اثر هال اربن

ترجمه: مهدی قراچه داغی

این کتابی درباره ی خوبی هاست. خوبی های زندگی و خوبی های مردم و از همه مهم تر خوبی هایی که در شما وجود دارد. این کتاب درباره منابع درونی شماست که شاید از آن ها استفاده نمی کنید. این کتاب به شما کمک می کند تا به مفهوم واقعی کلمه از زندگی لذت ببرید.

و اما ۴ دلیل نوشتن این کتاب:

  1. به این دلیل که ما هرگز برای آموختن بزرگترین درسهای زندگی نه بیش از اندازه جوان و نه بیش از حد پیر…
    زمان همیشه مناسب است.
  2. به این دلیل که در مدارس ساز وکار زندگی را آموزش نمی دهند و درباره ضروریات حرف نمی زنند.
  3. به این دلیل که اغلب ما برای اینکه بدانیم تا چه اندازه خوب می توانیم باشیم به کمک احتیاج داریم.
  4. به این دلیل که حقایق حتی اگر کهنه و منسوخ باشند حتی با وجود نسل جدید، همچنان حقایق باقی می مانند.
برچسب ها :
موارد مشابه