خاطرات یک روانشناس بالینی

دکتر ربابه غفار تبریزی

انتشارات خانواده

این کتاب در عین ارائه یک اثر ادبی شیرین و گیرا، ماحصل تجربیات درمانی دکتر ربابه غفار تبریزی روانشناس بالینی از دانشگاه تاسمانیای استرالیا است که از سال ۱۳۸۲ به عنوان هیأت علمی در دانشگاه بهزیستی فعالیت دارند و شرح و تفصیلی است در مورد مراجعین مراکز درمانی دانشگاه و مراکز مشاوره.

این کتاب راهنمای با ارزشی برای روانشناسان جوان و تازه کار در درک، ریشه یابی و درمان اختلالات روانی و مشکلات و تعارضات رابطه ای با در نظر گرفتن بافت فرهنگی خاص هر مراجع می باشد.

این اثر به عموم خوانندگان از هر طیف و طبقه ای برای آشنایی با خدمات روانشناسی بالینی و در عین حال خودشناسی توصیه می شود.

برچسب ها :
موارد مشابه