رازهایی از قدرت مذاکره (ویژه فروشندگان)

نویسنده: راجر داوسون

مترجمان: محمد ابراهیم کوهریان و مرتضی هادی پور برزگر

در هزاره جدید نقش فروشنده به اندازه بسیار زیادی تغییر خواهد کرد. فروشندگان موفق باهوش تر، متنوع تر و آموزش دیده تر از همیشه خواهند بود. اگر شما یک فروشنده هستید لازم است از فنون مذاکره آگاهی داشته باشید. فنون مذاکرات فروش به شما آموزش می دهد تا چگونه روی میز مذاکره پیروز شوید، اما به خریدار هم اجازه دهید تا فکر کند او هم پیروز شده است. در حقیقت، مهارت در انجام دادن این کار معرف فنون مذاکرات فروش است.

در این کتاب قوانینی را به شما آموزش می دهد که به عنوان یک فروشنده ی قوی، احساس پیروزی را در مخاطب خود ایجاد کنید. اگر فنون این کار را بیاموزید و به کار ببندید همیشه میز مذاکره را با علم به این موضوع ترک خواهید کرد که پیروز شده اید و ارتباط خود را با خریدار بهبود بخشیده اید.

نویسنده این کتاب را در ۳۵۶ صفحه و هشت بخش شامل اهمیت مذاکره، حرکات راهبردی آغازین، میانی و پایانی مذاکرات فروش، رموز پایان دادن به مذاکرات، کنترل مذاکره و درک کردن مذاکره کننده دیگر نوشته است.

برچسب ها :
موارد مشابه