غلبه بر کمال خواهی

(راهنمای خودیاری با استفاده از روش های شناختی رفتاری )
نویسنده: رز شافران، سارا اگان و تریسی وید
ترجمه: سارا کمالی و فروغ ادریسی
با مقدمه دکتر بهروز بیرشک
کمال خواهی از موضوعات بسیار مطرح و اساسی در روانشناسی است. در بسیاری از مراجعان به مراکز مشاوره و روان درمانی، احساس عدم رضایت از خود و عدم قبول خود، از شکایت های اولیه و مطرح است. این عدم قبول، ریشه در توقعات و انتظارات فرد از شخص خود دارد. در این کفته ها و وجود چنین احساسی، موضوع کمال خواهی مطرح می شود. از دیدگاه بعضی روانشناسان، کمال خواهان افرادی هستند که به نحو وسواس گونه و بدون احساس بخشش یا گذشت، نسبت به اهداف غیرممکن، تحت فشار و استرس هستند و ارزش خود را به طور کامل در قالب سودمندی و یا کمال می بینند.
از آنجایی که کمال خواهی یک موضوع بسیار مطرح در جامعه می باشد؛ کتاب حاضر در ده فصل در اختیار علاقمندان قرار دارد و به معرفی، شناخت، علل و مشکلات افکار کمال خواهانه می پردازد.
در حقیقت این کتاب برای کمک و رهایی از اینگونه افکار، توجه و شناخت جنبه های مثبت و چگونگی حل مسأله و در نهایت دستیابی به آزادی و شخصیت هنجار و طبیعی نگاشته شده است. مطالعه این اثر با توجه به اینکه کمال خواهی یک موضوع مربوط به عزت نفس و بر پایه ی قابل قبول بودن و احساس پذیرش خود می باشد برای کلیه افراد، هم برای متخصصان در این زمینه و هم برای درمان جویان و افراد عادی که دارای این مشکل می باشند، می تواند یاری رسان باشد.

برچسب ها :
موارد مشابه