۱. هفته چهل و چند: بیست روایت از مادری در همین روزها

دبیر مجموعه: فاطمه ستوده

مادری کردن همان قدر که اسمش به غولی بزرگ می ماند و فکر کردن به سختی اش دل آدم را می لرزاند، می تواند کاری باشد عجیب و شیرین و پیچیده

نه آن قدر آسان است که هر مادر به خودی خود آن را بلد باشد نه آن قدر سخت که کلاس های آمادگی کنکور مادری بخواهد… این کتاب بیست روایت از مادری و مادرانگی است …

مادرانگی هایی به رنگ نسل امروز

فکرهایی در پس ذهن که به تصویر کشیده شده اند …

برچسب ها :
موارد مشابه