اختلالات روانی

راهکارهایی در مورد ترس از شروع کردن هر کار و مسئولیت جدیدی

اطلاعات بیشتر

اطلاعاتی در مورد بیماری دو قطبی ذکر بفرمایید

اطلاعات بیشتر

فرزند دومم را ناخواسته باردار شدم به همین خاطر افسردگی گرفتم و بسیار پرخاشگر شدم و فرزند اولم را مرتب کتک می زنم.

اطلاعات بیشتر

پسر آخرم بسیار درسخوان بود ولی ترم پیش مشروط شد و می گوید دیگر نمی خواهم درس بخوانم و می خواهم کار کنم. حالات افسردگی پیدا کرده. شوهرم هم افسردگی دارد. احساس می کنم حالات پدرش روی او هم اثر گذاشته. فکر می کنم سیگار هم می کشد.

اطلاعات بیشتر

با پسر جوانم مشکل داریم. اصلاً به حرف من و پدرش گوش نمی دهد. از زندگی ناراضی است و حالت های افسردگی دارد. هر حرفی بزنیم جبهه می گیرد و غیرمنطقی برخورد می کند. راهنمایی ام کنید.

اطلاعات بیشتر