كلیات تربیتی

چطور پسر دو سال و نیمه ام را تربیت کنم که شاد و با تربیت باشد؟

اطلاعات بیشتر

پسرمان را در مدرسه غیردولتی ثبت نام کردیم و دلم می خواهد از امکاناتی که برایش ایجاد کرده ایم، نهایت استفاده را ببرد و منظم و حرف شنو باشد. ولی همکاری نمی کند و مرتب سر این مسئله با همسرم مجادله داریم. راهنمایی ام کنید.

اطلاعات بیشتر

والدینم مرا با دیگران بسیار مقایسه می کنند و من خیلی ناراحت می شوم. چه کنم؟

اطلاعات بیشتر

پسرم اجتماعی است و با همه راحت ارتباط برقرار می کند ولی دوست صمیمی ندارد. راهنمایی ام کنید.

اطلاعات بیشتر

پسرم بسیار پرخاشگری می کند. با او چه رفتاری داشته باشم؟

اطلاعات بیشتر

به خاطر کرونا بچه ها در اینترنت هستند و من نگرانم و می خواهم خودکنترلی به فرزندم یاد بدهم!

اطلاعات بیشتر