راهکار تشویق به راستگویی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۴۴ votes, average: ۳.۳۶ out of ۵)
Loading...

کد داستان: ۱۳

با سلام
پسر نوجوان من گاهی حتی سر مسائل ناچیز دروغ می گفت. کاری که من انجام دادم این بود که در مواقعی که دروغ
می شنیدم سرم را پایین می انداختم و حرفش را نشنیده می گرفتم. به عبارتی از ترفند بی توجهی استفاده می کردم. اعتقاد داشتم همان طور که توجه در جهت تشویق نوجوان اهمیت دارد بی توجهی نیز در جهت تنبیه کار خودش را خواهد کرد. این بی توجهی (موضوع صحبت عوض کردن، به جای دیگر نگاه کردن، سربه زیر انداختن) باعث می شد گفتار نادرست خود را تمام کند و متوجه می شد که من بین دروغ و حقیقت، رفتارم متفاوت است. به این طریق بدون مجادله و بحث و شکسته شدن حرمتها عادت غلطش کنار گذاشته شد.