ساماندهی مشاوره فردی در محلات و مراکز سازمان

به منظور ساماندهی امر مشاوره فردی در سطح محلات و مراکز سازمان مقرر شد فرهنگسرای تخصصی پرسش به عنوان مرکز خدمات مشاوره فردی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مسئولیت ساماندهی و گزینش مشاورین را در سطح مراکز عهده دار گردد.

بدین منظور پس از انجام فراخوان از میان اساتید دارای پروانه نظام روانشناسی تعداد ۲۱ نفر از مشاورینی که دارای تجربه و تخصص بالاتری بودند جهت حضور در مراکز مورد پذیرش قرار گرفتند.

در مرحله اول مقرر شد در هر منطقه یک مرکز به عنوان پایگاه مشاوره انتخاب و در مراحل بعد در صورت نیاز به تعداد مراکز اضافه گردد.

برچسب ها :
موارد مشابه