یک شهر گفت‌وگو

این برنامه طبق مصوبه ی شورا محترم شهر اصفهان و با همکاری جهاد دانشگاهی در هفته ی فرهنگی اصفهان و به منظورمشارکت جویی شهروندان منطق ۱۵ گانه شهرداری اجرا می گردد.
نحوه اجرا بصورت مجازی در فضای اسکای روم بوده و از هر منطقه ۲۰ شهروند انتخاب گردیده که به صورت گروهی در این فضا در رابطه با موضوع شادی و نشاط اجتماعی به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.
قابل ذکر است گزارش این برنامه به صورت مکتوب در اختیار شورای شهر اصفهان قرار خواهد گرفت

برچسب ها :
موارد مشابه