45144

40 ساله ام. در این ایام کرونا که بچه ها در اینترنت هستند، من خیلی نگران پسر 12 ساله ام هستم. دلهره دارم و به کارهایم نمی توانم برسم. مرتب می گویم اگر تنهایش بگذارم نکند چیز بدی در اینترنت می بیند و مرتب دلشوره دارم. به او گفته ام اینترنت یک شهر شلوغ است، در آن گم می شوی، طوری نباشد که خدایی نکرده چیزهای بی خودی بیاید و تو ببینی چون برای آینده ات بد است. نگرانش هستم. دلم می خواهد خودکنترلی به او یاد بدهم که خودش بتواند خود را کنترل کند، به گونه ای که وقتی هم بزرگ شد نخواهد این چیزها را ببیند. این خودکنترلی را چطور می توانم در او ایجاد کنم؟ طوری نباشد که به من وابسته باشد و من مرتب به او تذکر بدهم و با چوب بالای سرش بایستم که باعث لجبازی و ترس شود و بعدها مخفیانه این کارها را انجام می دهد.