45155

راه جلوگیری از تأثیر پذیری اراده ی انسان در انحرافات جامعه را بیان بفرمایید. چه واکنشی می توان به انحرافات جنسی جامعه داشت؟ (بی حجابی، فضای مجازی و …).