45142

شوهر من 8 ماه است که پدرشان فوت کرده است. در این مدت خیلی به ایشان گفتم که خواست و مصلحت خدا بوده است ولی شوهرم نمی خواهد فراموش کند. تمام عکس های ایشان را جمع آوری کرده اند و شب ها آن ها را نگاه می کند. همه جا عکس پدرشان را زده است. هر هفته سر خاک پدرشان می روند. نمی دانم چه کاری انجام دهم. هر چه به ایشان می گویم ایشان می گوید کاری به شما ندارد. من می خواهم عکس پدرم را ببینم ولی من می دانم روی روحیه ی ایشان اثر می گذارد. خواهش می کنم راهنماییم کنید.