45175

با سلام

من نسبت به خانمم شک دارم، می خواهم بدانم این موضوع را به او بگویم یا نگویم؟