45140

شنیده ام صحبت های مسالمت آمیز و به دور از جنجال باید دارای ویژگی هایی همچون صریح گویی باشد. حال به عنوان مثال، دوستم با حالتی پرهیجان با من برخورد می کند و دوست دارد هیجان خود را برایم تعریف کند. من نیز برای اینکه در مقابل هیجان او سرد برخورد نکنم، با او همراهی می کنم و سعی می کنم هیجانش را درک کنم. در اینجا اگر فرض کنید هیجان او حاصل از ظلم به دیگری است، چگونه می توانم انتقاد خود را نسبت به حرکتش ابراز کنم تا او از رفتارم ناراحت نشده و به سمت پنهان کاری نرود؟ این در حالی است که عده ای معتقدند باید به صورت غیر مستقیم و طعنه آلود گفته شود و عده ای می گویند باید صادقانه و صریح مطرح شود. کدام راه صحیح است؟