45153

من دختر 22 ساله ای هستم که دوست دارم مستقل باشم و بتوانم خودم را سرپرستی کنم. چطور می توانم این کار را انجام دهم؟ با توجه به اینکه سنم کم است و مجرد هم هستم. خواهش می کنم راهنمایی ام کنید.