45150

چرا در تربیت بچه ها در یک خانواده ی فرهنگی که فکر نمی کنم هیچ تفاوتی بین بچه ها گذاشته شده یکی از بچه ها باید به راه خلاف کشیده شود؟ چرا سراغ رفقای ناباب و اهل سیگار و این چیزها می رود؟ پدر و مادر آن ها که در تربیتشان فرقی نگذاشته اند پس چطور می شود که یکی از آن ها به این راه کشیده می شود و اخلاق و خصوصیاتش با دیگران فرق می کند؟