45137

با سلام
سوال من این است که اصلاً نمی توانم با پدرم رابطه خوبی برقرار کنم ولی با مادرم تا حدودی می توانم. نمی دانم دلیلش چیست؟ با برادرم که 2 سال با من تفاوت سنی دارد هم نمی توانم رابطه خوبی بر قرار کنم در حالی که با برادر های بزرگترم که 30 و 25 ساله هستند رابطه خوبی دارم نمی دانم چه کار کنم؟ نمی دانم آنها مرا نمی فهمند یا من آنها را نمی فهمم خیلی با هم مشکل داریم به طوری که زندگی برایم غیر ممکن شده به طوری که دوست داشتم در این خانه نبودم؟