45147

اگر در جمع شخصی را زیاد با دیگران مقایسه کنند، برای رسیدن به آرامش باید چه واکنشی انجام دهد؟ واقعاً از مقایسه های پدر و مادرم خسته شده ام، هرکس هم که به آنها گفته این روش درست نیست باز هم ادامه می دهند.