45158

افراد میانسال وقتی عصبانی می شوند و پرخاشگری می کنند برای آرام شدن و کنترل خود باید چه کارهایی انجام دهند؟