45139

چطور می توانیم هیجانات زندگی را کنترل و تحمل کنیم؟ چطور می توانیم خویشتن داری کنیم؟ چطور در هیجانات خود را کنترل کنیم که بعد از رفتار خود پشیمان نشویم؟