45178

سلام.نمیدونم چرا به هر دری زدیم تا این لحظه، ازدواجم صورت نگرفته.من ۴۰ سالمه و آقا هستم. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم