45182

سوال من این است که اگر فرزندمان در اثر موفق نشدن در کار یا آزمونی سریع ناامید شود و کفر بگوید چگونه با او رفتار کنیم ؟