45184

اگر خواستم ازدواج کنم باید به طرف مقابلم بگویم که استرس و اضطراب دارم و به خاطر آن دارو مصرف می کنم؟ آیا این مسأله را بگویم یا خیر؟ اگر به او نگفتم و در آینده خودش متوجه شد، من باید در قبال این موضوع چه برخوردی نشان بدهم؟
همچنین در مجلس خواستگاری باید چه سؤالاتی را بپرسیم تا بتوانیم حداقل یا حداکثر آشنائی را با طرف مقابل پیدا کنیم؟