45188

پسرم در دوران نوجوانی بسر می برد. بعضی مواقع خیلی عصبانی می شود و پرخاشگری می کند و به من بد و بیراه می گوید. باید چه عکس العملی نشان دهم؟