مجموعه مستند احوال شهر

شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند مسئولیت هایی را هم در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم به عهده می گیرند.
جامعه پویا جامعه ای است که مهارت های گفتگو در میان شهروندان با یکدیگر و با مسئولین بخوبی برقرار است.

در این مجموعه ۴ قسمتی تلاش کردیم گفتگویی صمیمانه داشته باشیم با مشاغل ضعیف یا در معرض آسیب اجتماعی و از میزان رضایت آن ها از رفتار شهروندان و همکاری و مشارکت آن ها بپرسیم.

 

 

برچسب ها :
موارد مشابه